Personas datu apstrādes politika

 1. Politika ir izstrādāta, lai informētu fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic SIA “Delight solutions”, reģistrācijas numurs: 40203488027, juridiskā adrese: Slokas iela 19, Jūrmala, , Latvija (turpmāk – “Delight”).
 2. “Delight” ir pieredzējis uzņēmums klientu pieredzes un darbinieku pieredzes pētījumos, kas sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):
  1. Zīmola potenciāla (brand) izpēte;
  2. Produktu, pakalpojumu attīstība;
  3. Patērētāju uzvedības izpēte;
  4. Klientu apmierinātības, piesaistes pētījumi;
  5. Mājas lapu satura, funkcionalitātes pētījumi;
  6. Darbinieku apmierinātības un lojalitātes pētījumi;
  7. Servisa pieredzes audits (SPA);
  8. Komunikācijas efektivitātes izpēte uzņēmumā;
  9. Reklāmas testi (ziņas satura testēšana, pilnveide, reklāmas kampaņu efektivitātes mērījumi.
 3. Politikas darbības joma
  1. Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz visiem “Delight”:
   1. esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto “Delight” pakalpojumus;
   2. potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar “Delight” un kuras interesējas par “Delight” pakalpojumiem;
   3. bijušajiem klientiem, tostarp kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
   4. klientu pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;
   5. informācijas sistēmu, mājas lapas lietotājiem;
   6. izložu dalībniekiem;
   7. fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs.
  2. Politika sniedz informāciju par to, kā saistībā ar “Delight” piedāvātajiem pakalpojumiem “Delight” rīkojas ar personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas un mājas lapu www.delight.lv.
  3. Lai informētu par personas datu apstrādi, “Delight” sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Regula)
   1. Politikā norādīto personas datu pārzinis ir “Delight”. “Delight” kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir:
    Adrese: Slokas iela 19/2-5, Jūrmala, Latvija
    Telefons:+37126411853
    Epasts:delight@delight.lv
 4. Personas datu apstrādes nolūki
  1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).
  2. “Delight” apstrādā personas datus savu pakalpojumu sniegšanai:
   1. Tīmekļa vietnes “www.delight.lv”  darbības nodrošināšana un uzlabošana;

    “Delight” apstrādā Jūsu personas datus, lai uzlabotu savu tīmekļa vietni, padarīt to ērtāk lietojamu. Kā arī drošības apsvērumu dēļ fiksējam IP adresi iespējamo incidentu izmeklēšanas un tīmekļa lapas aizsardzības nolūkos.

    Apstrādājamie personas dati – interneta vietnē veiktās darbības (IP adrese, ierīce, pārlūks, OS, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks, sīkdatnes);

    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses (vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

    Glabāšanas ilgums – tīmekļa vietnē veikto darbību datus “Delight”glabās ne ilgāk kā 2 (divus) gadus, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

    Papildus informāciju par sīkdatņu uzglabāšanu un veidiem norādīta politikas 13.punktā.
   2. Dalība “Delight”pētījumos;

    “Delight” piedāvā respondentiem piedalīties “Delight” veidotajos sociālos un mārketinga pētījumos, interešu grupu pētījumos un testos izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus: interneta aptauja

    Apstrādājamie personas dati – vārds, dzimums, dzimšanas gads, valstiskā piederība, izglītības līmenis, IP adrese, IP adrese, ierīce, pārlūks, OS;

    Atsevišķos gadījumos – kontaktinformācija – e-pasta adrese, tālruņa numurs.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana (vispārīgās datu aizsardzības regulas  6.panta pirmās daļas a punkts).

    Glabāšanas ilgums – līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu datu apstrādei. Līdz brīdim, kad konkrētā pētījuma datu analīze ir pabeigta un anonimizēta, bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi.
 5. “Delight” Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un biznesa plānošanai:
  1. Klientu konsultācijai;
  2. Klientu apziņošanai un informēšanai par “Delight”;
  3. Statistikai un biznesa analīzei (tostarp biznesa plānošanai);
  4. Lietvedības un grāmatvedības pasākumu nodrošināšanai, tostarp informācijas arhivēšanai.
 6. Drošības un tiesību aizsardzības nolūkiem:
  1. Personas datu apstrādes pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai;
  2. Drošībai “Delight” telpās;
  3. Informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām.
 7. Normatīvo aktu prasību izpildei vai “Delight” tiesību īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
  1. Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm;
  2. Informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei.
 8. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati:
  1. “Delight” veic personas datu apstrādi šādos gadījumos:
   1. Starp Jums un “Delight” ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā “Delight” apstrādā personas datus līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
   2. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos uz “Delight” attiecināmos juridiskos pienākumus. “Delight” ir pienākums nodrošināt informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus.
   3. Personas datu apstrāde ir nepieciešama “Delight” vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai.
    1. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp, sakarā ar un “Delight” starpā noslēgto līgumu. “Delight” ir šādas leģitīmās intereses:
     1. nodrošināt savas komercdarbības attīstību;
     2. izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus un nodrošināt to uzlabošanu;
     3. nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem;
     4. novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus;
     5. novērst juridiskus riskus (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu Personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);
     6. novērst drošības riskus;
     7. nodrošināt līguma saistību izpildi un nodrošināt līgumu pienācīgu izpildi;
     8. aizsargāt savas finanšu intereses;
     9. noturēt un piesaistīt Klientus;
     10. uzturēt mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus, kā arī nodrošināt tās izmantošanu Klientiem;
     11. veikt mārketinga darbības, tostarp pakalpojumu reklāmu un izplatīšanas veicināšanu;
     12. aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus.
   4. “Delight” saņem datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei (tostarp rakstveidā, elektroniski mājas lapā, veicot digitālu audio/video ierakstu, kā arī telefoniski).
 9. Personas datu saņēmēji un avoti
  1. “Delight” var nodot personas datus šādiem saņēmējiem:
   1. “Delight” darbinieki un pilnvarotās personas, kuras apstrādā šajā politikā norādītos personas datus “Delight” vārdā, savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;
   2. ar “Delight” pakalpojumu sniegšanu un biznesa attīstību saistītajām personām:
    1. informācijas sistēmu konsultantiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
    2. pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
    3. bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp “Delight” un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
    4. sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);
    5. apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    6. juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
    7. drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    8. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem;
    9. apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem;
   3. pilnvarotajām personām, ar kurām “Delight” komunicē, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;
   4. tiesībsargājošajām iestādēm, citām valsts iestādēm un publiskajām personām un līdzīgām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vai pienākumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, tiesas, policija, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, notāri);
  2. Papildus “Delight” var saņemt personas datus no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:
   1. “Delight” sadarbības partneri,
   2. “Delight”klienti
 10. Personas datu apstrādes termiņš
  1. Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.
  2. “Delight”glabā personas datus:
   1. tik ilgi, cik to prasa vai atļauj normatīvie akti
   2. kamēr spēkā ir līgums (ja šie personas dati ir saistīti tikai ar šo konkrēto līgumu)
   3. kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. punktā un tā apakšpunktos norādītos Personas datu apstrādes nolūkus un to termiņus.
 11. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības
  1. “Delight” nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības
 12. Datu subjekta (Jūsu) tiesības Personas datu apstrādes ietvaros
  1. Datu subjekta tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:
   1. Piekļuves tiesības:
    1. Saņemt no “Delight” apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti Personas dati.
    2. Ja “Delight” apstrādā Jūsu personas datus, tad Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu glabāšanas laiku, Jūsu datu aizsardzības tiesībām, personas datu saņemšanas avotu un automatizēto lēmumu pieņemšanu (ja tāda notiek). Ar minēto informāciju varat iepazīties šajā politikā.
    3. Papildu informāciju par Jūsu personas datiem var saņemt izmantojot politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto “Delight” kontaktinformāciju!
    4. Ja pieprasījums iesniegts elektroniskā formā, “Delight” informāciju sniedz elektroniskā formātā.
   2. Tiesības labot.
    1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Delight” izlabo neprecīzus personas datus.
   3. Tiesības uz dzēšanu.
    1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Delight” dzēstu Jūsu personas datus, ja:
    2. Jūs atsaucāt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
    3. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. punktā un apakšpunktos norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;
    4. Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
    5. Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
    6. Tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši likumam “Delight” ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.
   4. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi.
    1. Jums ir tiesības prasīt, lai “Delight” ierobežotu personas datu apstrādi, ja:
     1. Jūs apstrīdat personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
     2. Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu;
     3. “Delight” personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
   5. Tiesības iebilst pret apstrādi.
    1. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. punktā un apakšpunktos norādītajām leģitīmām interesēm un piekrišanu, kā arī 10. punktā un apakšpunktos aprakstīto profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. “Delight” ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja “Delight” norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
    2. Tādos gadījumos, kad “Delight” izmanto Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi šādām vajadzībām, kad tas ietver profilēšanu.
   6. Tiesības atsaukt piekrišanu.
    1. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats personas datu apstrādei ir piekrišana.
    2. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto “Delight” kontaktinformāciju.
    3. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu “Delight” ir tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo personas datu esamības.
    4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.
   7. Tiesības uz pārnesamību.
    1. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs sniedzāt “Delight”, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata vai uz piekrišanas pamata.
   8. Tiesības iesniegt sūdzību.
    1. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību “Delight”, kā arī Latvijas uzraudzības iestādē, Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, pirms sazināties ar inspekciju, lūdzam vērsties pie “Delight”. “Delight” rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.
    2. Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto “Delight” kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi.